ภาพรวมการจัดการประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ

มันสำปะหลัง…มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนโลก

มันสำปะหลัง….พืชเศรษฐกิจสำคัญและเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยแต่ละปีประเทศไทยผลิตหัวมันสำปะหลังสดได้ประมาณ 28-30 ล้านตัน ผลผลิตร้อยละ 25 ใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ผลผลิตส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ถูกนำไปแปรรูปเพื่อการส่งออก ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด

ในปี 2559 มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 100,000 ล้านบาท โดยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อาหาร อาหารสัตว์ พลังงานทดแทน เคมีภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับเศรษฐกิจระดับจุลภาค ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทยกว่า 500,000 ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังและรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก นับว่ามันสำปะหลัง คือพืชมหัศจรรย์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนชาติก็ว่าได้

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย…สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ World Tapioca Conference เป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การแปรรูป การค้า และเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ มันสำปะหลังของภูมิภาค รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำเข้า และภาคเอกชน ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการจัดงานมาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2552, 2554, 2556 และ 2558 โดยการจัดงานฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีผู้นำเข้า ผู้ซื้อ /ผู้ใช้ สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 คน จากประเทศต่างๆ กว่า 13 ประเทศ อาทิ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ผู้ใช้ ในตลาดต่างประเทศเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน ปริมาณการส่งมอบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทย กับหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจในการนำเข้าและผู้ซื้อ/ ผู้ใช้ ของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในงานฯ ได้มีการลงนามซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเส้นปริมาณ 500,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับผู้ส่งออกไทยสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามกำหนดเวลา และตรงความต้องการของผู้ซื้อและผู้ใช้ ดังนั้น เพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทั้งด้านการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย

World Tapioca Conference 2018

เวทีหารือ จับมือด้านการค้า เดินหน้าพัฒนามันสำปะหลังโลก

การประชุม World Tapioca Conference ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

การประชุมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คุณเห็น ‘มัน’ หรือเปล่า?” มหัศจรรย์มันสำปะหลังเปลี่ยนโลก หรือ Can You See The MAGIC? TAPIOCA: THE MAGIC PLANT FOR A SUSTAINABLE FUTURE เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพ ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของอาเซียน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกให้กับผู้ซื้อและผู้ใช้ รวมทั้งแสดงนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

การประชุม World Tapioca Conference 2018 พร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิ ผู้นำเข้า ผู้ซื้อ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังจากทั่วทุกมุมโลก ที่จะมาสานต่อพันธมิตร ต่อยอดธุรกิจ และเชื่อมความสัมพันธ์กับคู่ค้าผู้ส่งออก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง รวมไปถึงเกษตรกร ผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังจากทั่วประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโลกสู่อนาคตร่วมกัน

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ณ การประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติ

1. การอภิปรายกลุ่ม (Dinner Talk): เป็นงานเลี้ยงต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรตินานาชาติจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยและสู่การประชุม World Tapioca Conference 2018 ร่วมด้วยการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังจากไทยและระดับนานาชาติ ที่จะมาร่วมให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดมันสำปะหลังของไทยและอาเซียน

2. การประชุมสัมมนาวิชาการ World Tapioca Conference 2018 ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ โดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐบาลไทย และการอภิปรายและการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางและแนวโน้มการผลิตและการค้ามันสำปะหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มันสำปะหลัง มุ่งเน้นการนำเสนอคุณค่าที่เป็นประโยชน์ของ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย โดยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น มาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านการผลิตการแปรรูปมันสำปะหลังของไทย การนำเสนอผลงานมันสำปะหลังดีเด่น ภายใต้แนวคิด Sustainable Lifecycle วงจรชีวิตที่สมบูรณ์แบบของมันสำปะหลังที่สร้างประโยชน์อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกๆ ส่วน สมกับเป็น The Magic Plant หรือพืชมหัศจรรย์ โดยนำเสนอเป็น 7 โซน ได้แก่ “มันไม่ธรรมดา” จัดแสดงมันสำปะหลังหัวใหญ่ “ได้เวลามัน” นำเสนอเนื้อหาความเป็นมา นวัตกรรมและการผลิตมันสำปะหลังของไทย “ของมันต้องมี” นำเสนออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในชีวิตประจำวัน และการส่งออกมันสำปะหลังของไทย “อัศจรรย์มันไทย” นำเสนอผลงานวิจัยและการพัฒนา มันสำปะหลังของไทย “มันยอดเยี่ยม” จัดแสดงผลงานเกษตรกรดีเด่น “มามันกันเถอะ” จุดสาธิตและกิจกรรม และโซนที่ 7 “คุยกันมันมันส์” คลินิกให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับมันสำปะหลังโดยผู้เชี่ยวชาญ

4. งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับมันสำปะหลัง นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตมันสำปะหลัง พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมสีเขียว ควบคู่ไปกับคูหาแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกมันสำปะหลัง

5. การเจรจาธุรกิจการค้า เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกมันสำปะหลังได้พบปะ เจรจาการค้าซึ่งจะพัฒนาไปสู่การซื้อขายที่เป็นรูปธรรมในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังใช้โอกาสดังกล่าวในการกระชับความสัมพันธ์และเจรจาการค้ามันสำปะหลังในรูปแบบเอกชนกับเอกชนอีกด้วย

World Tapioca Conference 2018

27-28 June 2018 Bangkok, Thailand

Visit Our Office

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Rd., Bangkasor, Muang, Nonthaburi 11000

Let’s call us

Phone +66 2547 4123
FAX: +66 2547 4802

Meet Us on Facebook

@WorldTapiocaConference2018

Useful Links

http://www.moc.go.th/
http://www.dft.go.th/
http://www.ttta-tapioca.org/
http://www.thaitapiocastarch.org/
http://thaitapioca.org/
http://www.nettathai.org/